Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van de koper die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden worden door ons niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2

De levering en service der goederen geschiedt in onze magazijnen alwaar de koper steeds wordt geacht van rechtswege deze te hebben aanvaard en nagegaan op de conformiteit en zichtbare gebreken. Klachten met betrekking tot de aard, kwaliteit, het voorkomen of de verpakking van de koopwaar die verzonden wordt, moeten op straf van verval ons bereiken binnen de 5 dagen vanaf de levering. Eventuele klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum aan MLS N.V. meegedeeld te worden met vermelding van de datum en het factuurnummer. Een annulering van een order dient steeds uitdrukkelijk door MLS N.V. te worden aanvaard. Indien een factuur achteraf her maakt dient te worden omwille van een administratieve wijziging opvraag van de klant vallen mogelijk administratieve kosten, zijn de 25 €, ten laste van de klant.

Artikel 3

De verzending of het transport van de goederen geschiedt op risico en kosten van de koper, zelfs wanneer deze handelingen franco en door onze eigen diensten worden verricht. Er wordt geen enkele terugzending aanvaard zonder voorafgaande toestemming van MLS N.V.

Artikel 4

Alle leveringstermijnen zijn slechts benaderend, zelfs wanneer een leveringsdatum bij schriftelijke overeenkomst is opgegeven. Het overschrijden van de termijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract ten laste van MLS N.V., noch tot schadevergoeding.
In geval van niet volledige betaling van vorige leveringen is MLS N.V. gerechtigd de uitvoering van hangende bestellingen op te schorten.
Indien MLS N.V. geheel of gedeeltelijk niet kan overgaan tot levering ten gevolge van overmacht heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan oorlogsgevaar of oorlog, staking, lock-out, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van MLS N.V. die de gewone gang van haar activiteit belemmert.
Indien MLS N.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft nagekomen of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 5

Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting in onze maatschappelijke zetel. Alle kosten zijn ten laste van de koper.
Vanaf de vervaldag van de facturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest op gelijk aan de intrestvoet van toepassing ingevolge de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

Artikel 6

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende redenen op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en na de derde aanmaning een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van de totale factuurschuld met een minimum van € 130 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 7

In geval van protest van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog te vervallen facturen ineens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8

In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen wij de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen acht kalenderdagen na vergeefse aanmaning betekend per aangetekend schrijven. In alle gevallen waarbij de overeenkomst wordt ontbonden ten zijnen laste verbindt de koper er zich toe aan ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som te betalen die overeenstemt met 20% van de verkoopprijs, met een minimum van € 50.
De goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van de factuur en het verschuldigde saldo. Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de levering. De koopwaar die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd dient voor te komen in de staten van de koper met de vermelding "eigendoms-voorbehoud". Wanneer de goederen worden verkocht of verwerkt zal de koper op eerste verzoek de daaruit voortvloeiende schuldvordering geheel of ten dele aan ons overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de koper geen gevolg aan dit verzoek, dan zijn wij gerechtigd verdere leveringen op te schorten.

Artikel 9

Professionele elektrische en elektronische apparaten.
Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is MLS N.V. toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.
Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan MLS N.V. de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

Artikel 10

In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen wij de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen acht kalenderdagen na vergeefse aanmaning betekend per aangetekend schrijven. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, zelfs in kortgeding. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Artikel 11

Prijzen zijn bindend behoudens sterke prijsschommelingen te wijten aan overmachtsituaties.

MLS nv - Industriezone Grensland E2 - Ringlaan 7 - B-8930 Menen - Tel. 00 32 (0)56 53 11 33 - Fax 00 32 (0)56 53 11 43 - e-mail: info@mls.be
© MLS nv | 2011 | Algemene voorwaarden | Sitemap